Karoora Guddina Dinagdee

Dinagdeen  naannoo Oromiyaa bara 2007tti  giddugaleessaan %12.4 kan guddate yoo ta’u, bara 2008 guddina  kana haaluma KGT-II  keessatti karoorfameen raawwachuuf  karoorfamullee sababa hongee fi rakkoo tasgabbii bara 2008 naannicha keessatti uumamee tureen dinagdeen naannichaa manii bara 2008(%11.0) yaadame irraa gadi bu’ee %7.1 qofaan guddatee jira.

Haata’u malee, bara baajetaa 2009 fooyya’insa oomishaa fi omishtummaa argame irraa ka’uun  dinagdeen naannoo  kan bara darbeerra fooyya’insa akka agarsiisuu fi giddugaleessaan % 10.4 akka ga’u tilmaamameera.  

 

. Gama biraatiin, bara baajetaa 2010 keessa jijjiirama caasaa dinagdee naannoo irratti uumamaa jiruun walqabatee guddinni dinagdeenaannoo akkaataa KGT-II keessatti karoorfame (%11.4) irra fooyyee agarsiisuun %12.1n akka guddatu karoorfamee jira.

       Gabatee: 1.1. Karoora Guddina Dinagdee Naannoo

Lakk

Kutaalaalee Dinagdee

Raawwii

bara 2007

Raawwii bara 2008

Karoora bara 2009

Tilmaama raawwaii bara 2009

Manii

2010

1.

Sektera Qonnaa fi Qonnaan kan walqabatan

7.1

3.0

10.0

6.9

9.5

2.

Induustirii

37.7

13.4

18.5

19.7

20.4

2.1

Maanuufakcheriingii

61.0

16.3

19.9

22.0

21.2

3.

Tajaajila

11.9

11.0

10.7

11.0

11.2

 

Waliigala

12.4

7.1

11.2

10.4

12.1

Karaa biraatiin, akkaatuma imaammata misoomaa biyyattiitiin dinagdeen biyyaa dhawataan jijjiirama caasaa qonna irraa gara industiriitti agarsiisaa kan deemu yoo ta’u, gama kanaan ga’een qonni hundamtaa dinagdee naannoo keessatti qabu bara 2008 kan irra ture %51 irraa bara 2010tti gara %47.7 akka gadi bu’uufi ga’een induustirii immoo yeroo walfakkaatu keessatti % 15.2 irraa gara %18.2tti akka ol-guddatukaroorfamee jira.

Gabatee: 1.2. Karoora Ga’ee Kutaalee Dinagdee Adda Addaa

Lakk.

Kutaalee Dinagdee

Raawwii

bara 2007

Raawwii bara 2008

Karoora bara 2009

Tilmaama raawwa bara 2009

Manii

2010

1.

Seektara Qonnaa fi Qonnaan wal fakkaatan

53.0

51.0

54.9

49.5

47.7

2.

Induustirii

14.4

15.2

12.5

16.5

18.2

2.1

Maanuufakcheriingii

7.4

8.1

6.4

8.9

10.2

3.

Tajaajila

32.6

33.8

32.6

34.0

34.1

 

Ida’ama

100

100

100

100

100

             About US

Icon Introduction

Icon About OPEDC

Icon News Center

Icon Others

 

       Follow Us

Facebook

Twitter

Email

               Address

Bole Road near Felamingo Hotel incompundo of Oromia Pirezidant Office.

Tell : 0115-507790/549717 

Tell  : 0115-155198 

Fax : 011 551 04 29/515-23-28  

Post Box : 2675/1250

            Oromia Map