Cuunfaa Karoora Bara 2010

Kaayyoo KGT-II keessaa tokko haala filannoo bu’uuraatiin waggaatti g/galeessaan guddina dinagdee %11.2 galmeesisuu dha.Bara 2007tti  dinagdeen naannoo giddugaleessaan %12.4 kan guddate yoo ta’u, bara 2008 guddina  kana haaluma KGT-II  keessatti tilmaamameen (%11.0) raawwachuuf  karoorfamullee sababa hongeen miidhaa oomishaa fi omishtummaa qonna irra ga’ee fi rakkoo hanqina tasgabbii uumameen walqabatee ijaarsi bu’uuralee misoomaa haala karooraan raawwatamuu dhabuu isaatiin dinagdeen naannichaa manii bara 2008f yaadame irraa 

Haala Hojii Dhabdummaa

Akka ragaan Ejensii Istaatiksii Gidduugalessa(unemployment survey) bara 2008 gaggeefame agarsiisutti hojii dhabdummaan naannoo keenyaa magaalaa keessatti %15.2(dhi.%8.3 fi dub. %22.9) ta’uu kan agarsiisu yoo ta’u, bara KGT-II keessatti hojii dhabdummaa Magaalaa %16 irraa gara %10tti gadi buusuuf karoorfame keessaa bara 2010 keessa %0.8n gadi buusuun dhuma bara karoorichatti %13.6 irran ga’uufxiyyeefannoo addaatiin hojjechuuf karoorfameera.

 

Karoora Galii fi Baasii Mootummaa

Galiin idilee Mootummaa Naannoo Oromiyaa bara 2008 keessa qar.bil.10.445 irra ture guddina %14.8 agarsiisuun bara 2009tti qr.bil.12.00 ni sasaabama jedhamee kan karoorfame ta’us, tilmaama hanga ammati jiruun qr. bil. 10.4 walitti qabama jedhamee yaadama. Bara 2010 keessatti waliigalaan galii idilee mootummaa naannoo Oromiyaa qar. bil.13.2 walitti qabuuf karoorfameera. Tilmaama kanaaf ka’uumsa kan ta’e guddina diinagdee bara baraan naannichaan galmaa’aa jiru  galiiwwan idilee heera mootummaa mootummaa Feedeeraalan naannoolee akka sassaban heyyamameef bu’uura godhachuun guddna“Tax- GDP ratio” naannoo keenyaa fudhachuun  tilmaama gaggeeffameen gara qr. 

 

             About US

Icon Introduction

Icon About OPEDC

Icon News Center

Icon Others

 

       Follow Us

Facebook

Twitter

Email

               Address

Bole Road near Felamingo Hotel incompundo of Oromia Pirezidant Office.

Tell : 0115-507790/549717 

Tell  : 0115-155198 

Fax : 011 551 04 29/515-23-28  

Post Box : 2675/1250

            Oromia Map