1. Haala Hojii Dhabdummaa

Akka ragaan Ejensii Istaatiksii Gidduugalessa(unemployment survey) bara 2008 gaggeefame agarsiisutti hojii dhabdummaan naannoo keenyaa magaalaa keessatti %15.2(dhi.%8.3 fi dub. %22.9) ta’uu kan agarsiisu yoo ta’u, bara KGT-II keessatti hojii dhabdummaa Magaalaa %16 irraa gara %10tti gadi buusuuf karoorfame keessaa bara 2010 keessa %0.8n gadi buusuun dhuma bara karoorichatti %13.6 irran ga’uufxiyyeefannoo addaatiin hojjechuuf karoorfameera

  1. 1.1.Karoora Galii fi Baasii Mootummaa
  2. 1.1.1.Galii Mootummaa

Galiin idilee Mootummaa Naannoo Oromiyaa bara 2008 keessa qar.bil.10.445 irra ture guddina %14.8 agarsiisuun bara 2009tti qr.bil.12.00 ni sasaabama jedhamee kan karoorfame ta’us, tilmaama hanga ammati jiruun qr. bil. 10.4 walitti qabama jedhamee yaadama. Bara 2010 keessatti waliigalaan galii idilee mootummaa naannoo Oromiyaa qar. bil.13.2 walitti qabuuf karoorfameera. Tilmaama kanaaf ka’uumsa kan ta’e guddina diinagdee bara baraan naannichaan galmaa’aa jiru galiiwwan idilee heera mootummaa mootummaa Feedeeraalan naannoolee akka sassaban heyyamameef bu’uura godhachuun guddna“Tax- GDP ratio” naannoo keenyaa fudhachuun tilmaama gaggeeffameen gara qr. bil.13.3 akka sassaabun danda’amu agarsiisa. Akkasumas,tilmaama galii guyyaa kaffaltoota gibiraa bara 2009keessa gaggeeffamee fi fooyya’iinsa mindaa hojjettoota mootummaa bara 2009 keessa taasifamee galii naannichaa bara 2010 keessatti dabaluuf shoora ol’aanaa qabu. Kanaan alattis, galiinaannichaa seeraan akka sassabamu kaffaltoota gibiraa barsiisuu , kaffaltootaa gibiraa “VAT” sassaabuuf hin galmoofne akka sassaaban taasisuu,sirna walitti qabinsa galii haala qindominaa fi iftoomina qabuun hojii irra oolchuufi hordoffii fi to’annoo cimsuu…kkf rawwatamuu qabu.

Gama biratiin, bara 2009tti galii keessaa qr. bil.2.034 walitti qabama jedhamee kan tilmaamame bara 2010tti gara bil. 2.55tti akka guddatu ta’eera.Galii idilee naannoon walitti qabuun alatti galii mootummaa naanno keessatti ga’ee guddaa kan qabu deeggarsa baasii Mootummaa Feedeeraalaa irraa argamu yoo ta’u, galiin madda kana irraa argamu bara 2009 fi 2010 gidduutti guddina %21.38 agarsiisuun bara 2010tti qr.bil.39.7 gahee jira.

Lakk

Madda Baajataa

Baajata bara 2009 labsame

Til.sirreeffama Baajata

Manii KGT -II keessaa 2010

Karoora manii 2010

Guddina

(%)

0

01

02

03

04

05

06=05/03*100

1.

Sanduqa Mot.

42.42

46.74

71.36

53.25

13.9

1.1

Deeggarsa Fedeeralaa

28.39

32.71

43.94

39.70

21.38

1.2

Galii Idilee

12.00

12.00

24.31

11.00

(8.33)

1.3

galii keessaa

2.03

2.03

3.11

2.55

25.6

2.

Gargaaarsa alaa

0.13

0.13

0.19

0.14

12.80

3.

Deeggarsa Pir.SDGS

3.89

3.89

 

2.41

-37.99

4.

Tireezyarii

 

1.54

     
 

Ida'ama

46.43

52.29

71.55

55.8

6.7

kaartaa

Teessoo

Daandii, Bole Mooraa Waajira Prezidaanti 

Bilbila  : 0115-507790/549717 

Bilbila  : 0115-155198 

Faaksii : 011 551 04 29/515-23-28  

Saanduqa Poostaa: 2675/1250

Nu ordoofaa

Facebook

Twitter

Email

Waaʼee Kenya

Icon Seensa

Icon Waa'ee OPEDC

Icon Wirtu oduu.

Icon kan biroon