Bulchiinsa Mootummaa Naannoo Oromiyaatti Komishinii Karooraa fi Misooma Diinagdee Oromiyaa
Bulchiinsa Mootummaa Naannoo Oromiyaatti Komishinii Karooraa fi Misooma Diinagdee Oromiyaa
Bulchiinsa Mootummaa Naannoo Oromiyaatti Komishinii Karooraa fi Misooma Diinagdee Oromiyaa
Bulchiinsa Mootummaa Naannoo Oromiyaatti Komishinii Karooraa fi Misooma Diinagdee Oromiyaa
Bulchiinsa Mootummaa Naannoo Oromiyaatti Komishinii Karooraa fi Misooma Diinagdee Oromiyaa
Bulchiinsa Mootummaa Naannoo Oromiyaatti Komishinii Karooraa fi Misooma Diinagdee Oromiyaa
Bulchiinsa Mootummaa Naannoo Oromiyaatti Komishinii Karooraa fi Misooma Diinagdee Oromiyaa
Bulchiinsa Mootummaa Naannoo Oromiyaatti Komishinii Karooraa fi Misooma Diinagdee Oromiyaa
Bulchiinsa Mootummaa Naannoo Oromiyaatti Komishinii Karooraa fi Misooma Diinagdee Oromiyaa
Bulchiinsa Mootummaa Naannoo Oromiyaatti Komishinii Karooraa fi Misooma Diinagdee Oromiyaa

Message from the Commissioner

Oromia National Regional State is one of the nine regional state established in 1995. During the last two decades the regional government has undertaken various activities to realize socio-economic transformation in the region. Various sectoral policies and strategies have been designed and implemented to provide the basic service such as education, health and infrastructure. The efforts of the regional government have been improving the life of the people by reducing the poverty incidence in the region. During the last two decades the absolute poverty in the region declined from 34 percent in 1996 to 24 percent in 2016. In addition to this the region experienced fast and broad based economic growth.

                                                         With Great Regards

Dr. Teshome Adugna

Commissioner of Planning and Economic development Commission

 

Ergama, Mul’ataa, Gahee fi Aangoo Komishinichaa

Ergma

Karoora misoomaa ragaa qulqulluu fi kallattii misooma dinagdee yeroo dheeraa bu’uureffate qopheessuun qabeenyi naannichaa gama hundaan jiru karaa bu’a qabeessa, gahuumsa, iftoominaa fi hirmaannaa hunda qabeessa ta’een hojiirra ooluu isaa mirkaneessuun uummanni naannichaa hiyyummaa keessaa akka bahu gochuu.

Mul’ata

Misoomni dinagdee itti fufiinsa qabuu fi lammiilee hunda walqaixa fayyadu uumamee jiruu fi jireenya uummataa jijjiiruu keessatti bara 2017tti handhuura dinagdee naannoo ta’ee argamuu.

Gahee fi Aangoo

 • Tarsiimoowwan misooma diinagdee mootummaa irratti hundaa’uudhaan karoora misoomaa yeroo dheeraa, giddu-galeessaa fi gabaabaa mootummaa naannichaatiin raawwatamu ni qopheessa;
 • Haala qabatamaa imaammata fiisikaala naannichaa irratti qaamolee dhimmi ilaalu waliin qorannoo ni gaggeessa;
 • Bu’a qabeessummaa fi qulqullina raawwii imaammata diinagdee fi karoora misooma yeroo dheeraa, giddu-galeessaa fi gabaabaa naannichaa ni hordofa, ni gamaaggama;
 • Walitti dhufeenya manneen hojii mootummaa naannichaa fi dhaabbilee deeggartootaa kan biro naannicha keessatti argaman cimsuun sirna hordoffii fi deeggarsaa hirmaachisaa ta’e ni diriirsa;
 • Akkaawuntii diinagdee sadarkaa guddina diinagdee naannichaa agarsiisu ni qopheessa; Mana Maree Mootummaa Naannichaatiif ni dhiyeessa; ni mirakaneessisa.
 • Hojii misoomaa madda baajata gargaarsaa fi liqii adda adaa irraa argaman qamoolee dhimmi ilaalu hirmaachisuun karoora ni qopheessa, karoora misoomaa mootummaa waliin walsimuu, bu’a qabeessummaa fi facaatii isaanii ni mirkaneessa; hojiirra oolmaa isaa ni hordofa; gabaasa raawwii hojii qaama dhimmi ilaaluuf ni dhiyeessa;
 • Sagantaalee fi pirojektootin dhaabbilee mit-mootummaatiin dhiyaatan karoora misooma diinagdee naannichaa waliin walsimuu, bu’aqabeessummaa fi facaatii isaani ni xiinxala;
 • Ragaalee dachee lafaatiin walqabatanii fi facaatii hawaas-diinagdee adda addaa walitti qabuu ilaalchisee qaama dhimmi ilaalu waliin ni hojjata; ragaa walitti ni qaba; ni maxxansa; ni raabsa;
 • Sagantaaleen imaammata dhimma ummataa irratti hundaa’uudhaan bahan akka hojiirra oolan ni qindeessa; karooraa fi raawwii isaa ni ini hordofa; ni madaala;
 • Akkaataa qophii fi dhiyeessa karooraa fi pirojektootaa irratti manneen hojii mootummaa naannichaatiif deeggarsa teeknikaa fi dandeettii raawwachiisummaa isaanii ni cimsa; hojiiirra oolmaa isaa ni hordofa;
 • Hojiiwwan qo’annoo qiyaasa, kaartaa fi ji’ogiraafii guddinaa fi ittifufiinsa misooma naannichaaf gargaaran ni gageessa; akka gaggeeffamu ni taasisa ;

kaartaa

Teessoo

Daandii, Bole Mooraa Waajira Prezidaanti 

Bilbila  : 0115-507790/549717 

Bilbila  : 0115-155198 

Faaksii : 011 551 04 29/515-23-28  

Saanduqa Poostaa: 2675/1250

Nu ordoofaa

Facebook

Twitter

Email

Waaʼee Kenya

Icon Seensa

Icon Waa'ee OPEDC

Icon Wirtu oduu.

Icon kan biroon